Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordinul ANRE 97 / 2018 – accesul la sistemele de distribuție gaz

Ordinul aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și stabilește condițiile de utilizare de către solicitanți a sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Se aplică în relațiile dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

  • solicitanții care doresc accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;
  • titularii licențelor de furnizare gaze naturale, în cazul contractelor de furnizare și servicii reglementate incluse.

La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplinește condițiile încheierii unui contract de distribuție a gazelor naturale, OSD are obligația să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii și/sau a documentației complete, prevăzută în Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează:

  • tariful de analiză a cererii de racordare se stabilește de OSD conform prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (1) – (3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;
  • tariful de racordare se stabilește de OSD în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Emitent: ANRE

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 447 din 29.05.2018