Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ordinul ANRE 227 / 2018 – pentru prosumatori

Principalele prevederi:

  • Se aprobă contractul – cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum
  • Modifică Articolul 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice, prin prevederea conform căreia furnizorii de energie electrică care achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piaţa de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi.
  • Furnizorii de energie electrică au obligația de a transmite prosumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice și care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, contractele de vânzare-cumpărare emise în temeiul prezentului ordin, semnate, în termen de 10 zile de la solicitare.
  • Prosumatorii au obligația de a returna furnizorilor contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1), semnate, în termen de 10 zile de la primire sau de a comunica, în scris, în același termen, cauzele pentru care nu semnează/returnează contractul.
  • Operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatori, în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.

Emitent: ANRE

Publicat în: M.O. Partea I, nr. 1114/28.12.2018