Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ghidul programului Casa Verde Fotovoltaice 2023, în consultare publică. Cine poate primi finanțare și în ce condiții

Persoanele fizice, dar și parohiile pot beneficia de finanțare de până la 20.000 de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice, în anumite condiții, potrivit Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, aflat în consultare publică.

Publicat la finalul săptămânii trecute, Ghidul conţine dispoziţii privind obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului, condiţiile de validare a instalatorului, metodologia de validare a instalatorului, eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia și înscrierea în vederea aprobării la instalator, precum și cu privire la implementarea şi monitorizarea proiectului.

Potrivit referatului de aprobare a ordinului, sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice și parohii. Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor hibrid; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM. În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

  1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
  2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare;
  3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare.

Beneficiază de finanţare solicitantul parohie care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

b) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

c) se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate.

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicația informatică sunt:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

h) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

(2) Documentele pe care le depune/transmite solicitantul parohie la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

c) împuternicire, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât reprezentantul legal al solicitantului;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

h) documentul care atestă aprobarea proiectului și a cofinanțării.

Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice, precum şi prin alte modalităţi stabilite de către AFM şi comunicate terţilor.

Analiza dosarelor de validare, verificarea de către AFM a eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, prin eșantion, se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Citește și:

Care sunt cele mai eficiente panouri fotovoltaice și cât costă?

Panouri fotovoltaice la bloc

Reguli noi pentru comercializarea energiei electrice produse de prosumatori

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *