REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „SPUNE-NE CUM FOLOSESTI ENERGIA”

ART. 1 – ORGANIZATOR

(1) Organizatorul Campaniei “Spune-ne cum folosești energia” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este Delgaz Grid SA, cu sediul in Targu Mureș, Bd. Pandurilor 42, et. 4, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/326/08.06.2000, cod unic de înregistrare RO 10976687, cont IBAN RO11BRDE270SV27540412700 deschis la BRD Târgu Mureş, denumita în continuare „Organizator”.
(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

ART. 2 – DURATA SI ARIE DE DESFASURARE

(1) Campania este organizata si desfasurata pe pagina https://www.survio.com/survey/d/DESPRE-ENERGIE, in perioada 09.01.2024 – 09.02.2024, denumita in continuare „Perioada Campaniei”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului, prin modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART. 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 09.01.2024 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil / resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot / sotie, copii, parinti, frati / surori).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4 – REGULAMENT OFICIAL

(1) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe perioada de desfasurare, pe site-ul despre-energie.ro
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si / sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, completarea si / sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la Art. 4, alin. (2).

ART. 5 – MECANISM DE DESFASURARE

(1) Campania se desfasoara prin intermediul paginii de sondare https://www.survio.com/survey/d/DESPRE-ENERGIE.
(2) Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa:
– Completeze în întregime sondajul de opinie publică disponibil la adresa https://www.survio.com/survey/d/DESPRE-ENERGIE
– Să fie de acord cu colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale (nume, adresă de email și număr de telefon) exclusiv în scopul participării la Campanie. Toate datele personale sunt colectate și procesate în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Aveți dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor personale, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, fără a afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământul acordat înainte de retragerea acestuia.
(3) Un participant poate participa la campanie cu o singură completare a chestionarului.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului participantilor care incearca sa fraudeze. Organizatorul va desemna câștigătorul premiului conform prezentului Regulament.

ART. 6 – CONDITII PENTRU VALIDAREA CASTIGATORILOR

(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
– sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
– sa respecte intocmai mecanismul de desfasurare conform celor de la art. 5;
– sa raspunda in termen de maxim 72 de ore la emailul trimis de catre Organizator, sau la numărul de telefon furnizat, pentru a furniza adresa de livrare la care doreste sa i se expedieze premiul castigat.
(2) In cazul in care un castigator nu respecta conditiile de validare de la art. 6 / (1), acesta isi pierde statutul de castigator dupa expirarea termenului de 72 de ore si se va contacta prima rezerva extrasa.

ART. 7 – PREMIILE SI ACORDAREA LOR

(1) Premiul oferit in cadrul prezentei Campanii:
• voucher de cumpărături eMag în valoare de 500 lei.
(2) Numărul premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii: 1 bucată.
(3) Castigatorii sunt desemnati la final de campanie prin tragere la sorti electronica. Tragerea la sorti electronica presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorul si rezervele dintr-o baza de date ce contine numele si prenumele participantilor validati. Tragerea la sorti se va realiza cu ajutorul platformei www.random.org.
(4) Cu ocazia tragerii la sorti a castigatorilor se vor extrage si 3 rezerve. Rezervele vor fi contactate la nevoie in ordinea extragerii lor, in cazul aparitiei unor probleme de validare a unui / unor castigatori.
(5) Data extragerii castigatorilor: 09.02.2024. Castigatorii vor fi contactati prin email și telefonic in ziua tragerii la sorti.
(6) Castigatorii vor fi afisati, dupa validarea lor, pe site-ul despre-energie.ro.
(7) Valoare premiului acordat va fi de 500 lei.
(8) Castigatorii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau posibilitatea de a schimba premiul.
(9) Expedierea premiilor prin Fan Courier la adresele specificate de catre fiecare castigator se face pe cheltuiala Organizatoului, in maximum 15 zile lucratoare din momentul anuntarii Castigatorilor.

ART. 8 – TAXE SI IMPOZITE

(1) Premiile acordate fiecarei persoane nu vor depasi suma de 600 lei, care este subiect de impozit pe venituri din premii.

ART.9 – RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorului care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie.
(3) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei vor fi luate in considerare in termen de 3 zile (72 ore) de la afisarea castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

ART. 10 – INCETAREA CAMPANIEI
(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si / sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

ART. 11 – LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 12 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor cu caracter personal puse la dispoziţia Organizatorului (de exemplu: nume, prenume, orasul de resedinta, adresa de e-mail, număr de telefon), să fie prelucrate şi utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform prevederilor prezentului capitol.
(2) Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale companiei DELGAZ GRID SA. Prin urmare, Delgaz Grid urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor.
(3) Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei vor fi: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, orașul de reședință. Organizatorul își rezervă dreptul de a publica numele participanților precum si al câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care câștigătorii nu vor ca datele lor să fie publicate, aceștia pot trimite oricând solicitare pe adresa office@despre-energie.ro
(4) Scopul prelucrării datelor il reprezinta identificarea şi anunțarea câștigătorilor, precum si promovarea campaniei: prelucrarea datelor necesare participării la campanie implică colectarea și utilizarea acestora strict pentru scopurile definite mai sus. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza datele cu caracter personal, in mod gratuit, in diverse materiale tiparite: numele, prenumele, orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr- o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public: sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei; va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta al acestora;
(5) Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea campaniei, notificarea premiului și, după caz, publicarea câștigătorilor. Ulterior, datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare.
(6) Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:
– dreptul la informare (art. 12),
– dreptul de acces la date (art.15),
– dreptul de rectificare a datelor (art.16),
– dreptul de stergere (art.17),
– dreptul de restricționare (art. 18).
De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate
(7) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printro cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legale.
(8) Datele personale ale câștigătorului vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare.
(9) Adresa de contact: Pentru orice alte informații cu privire la modul de desfășurare a campaniei, precum și al prelucrării Datelor cu Caracter Personal ale participantilor (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), participantul se poate adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 900/ 0800 800 366, Fax 0265 200 367 şi/ sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@delgaz-grid.ro La nivelul Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: protectiadatelor@delgaz-grid.ro.


Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, 08.01.2024

Delgaz Grid SA

REPREZENTATĂ PRIN ÎMPUTERNICIT
GEORGE SOLOMON
DIRECTOR COMUNICARE CORPORATISTA