Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Care sunt etapele și documentele necesare pentru racordarea la sistemul de distribuție al gazelor naturale ?

Intrebari-frecvente

Etape și documente necesare pentru racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale

Pentru realizarea racordării la sistemul de distribuție (SD) a solicitanților se parcurg următoarele etape:

a) depunerea și înregistrarea la operatorul sistemului de distribuție (OSD) a cererii de racordare la SD (însoțită de documentele prevăzute mai jos) și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;

b) evaluarea cererii de racordare;

c) stabilirea soluției tehnice pentru realizarea racordării;

d) emitere aviz tehnic de racordare (ATR);

e) OSD emite și transmite solicitanților contractul de racordare; OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare, după semnarea contractului de racordare de către solicitant;

f) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalația de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către OE desemnat de OSD sau operator economic (OE) selectat de solicitant;

g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;

h) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau solicitant, conform prevederilor legale;

i) execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;

j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare;

k) recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respective a instalației de racordare de către OSD.

Documentele care însoțesc cererea de racordare

Solicitanții transmit către OSD o cerere de racordare care va fi însoțită de următoarele:

a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b) documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;

c) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

 În cazul dezvoltatorului ansamblului rezidențial, acesta va transmite odată cu cererea de racordare și următoarele documente:

a) informații privind debitul și presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcție, conform prevederilor Normelor tehnice ;

b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;

c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcției.

d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii