Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Care sunt etapele și documentele necesare pentru racordarea la rețeaua de energie electrică?

Intrebari-frecvente

Etape și documente necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public

Etapele procesului de racordare la rețelele electrice

 1. depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de rețea (OR) și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
 2. stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică si emiterea de către OR a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
 3. încheierea contractului de racordare între OR și utilizator;
 4. realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
 5. punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
 6. emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de racordare a locului de consum și/sau de producere;
 7. încheierea contractului de furnizare
 8. punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.

Cererea de racordare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 1. datele de identificare a locului de consum și/sau de producere;
 2. datele de identificare a utilizatorului și, dacă este cazul, a împuternicitului, a proiectantului de specialitate al instalației de utilizare sau a furnizorului de energie electrică care adresează cererea;
 3. tipul instalațiilor de la locul de consum și/sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalații de distribuție, receptoare electrice;
 4. data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare de la locul de consum și/sau de producere;
 5. datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de consum si/sau de producere se face etapizat;
 6. pentru un loc de consum, puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită și evoluția acestora conform etapelor de dezvoltare;
 7. pentru un loc de producere, puterea instalată totală atât pentru producție, cât și pentru consum și evoluția acestora conform etapelor de dezvoltare;
 8. cerințe specifice ale utilizatorului privind tipul de tarif de furnizare solicitat;
 9. cerințe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică, dacă este cazul;

Documente necesare:

Pentru un loc de consum și/sau de producere nou, documentația anexată cererii de racordare cuprinde, în funcție de categoria de utilizator, următoarele documente:

 1. datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum și/sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, solicitate în formularul de chestionar;
 2. certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
 3. planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/sau de producere;
 4. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
 5. copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
 6. actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;
 7. Prin derogare, pentru un loc de consum nou de tip locuința individuală, cu excepția celor din ansamblurile de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la paragraful anterior, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:
  • o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub numele de proprietar, și
  • o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că: posedă imobilul ca un adevărat proprietar și nu a înstrăinat sau grevat imobilul.
 8. autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de santier pentru realizarea acestuia;
 9. alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii