Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ghidul Casa Verde 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial

  • Forma finală a Ghidului de finanțare a fost publicată în Monitorul oficial nr. 364 din 28 aprilie a.c.;
  • Programul Casa Verde Fotovoltaice va avea în acest an un buget de 2 miliarde de lei (peste 400 mil. euro), dublu față de anul trecut;
  • Autoritățile estimează că aceste fonduri vor putea fi accesate de un număr de circa 80.000 de beneficiari, față de 40.000 anul trecut.

Prima etapă a programului se derulează în perioada 02 mai, ora 10:00 – 12 mai 2023, ora 23:59, și este dedicată sesiunii de înscriere pentru validarea instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Etapa de înscriere a celor ce urmăresc să obțină finanțare aduce noutăți anul acesta, solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice.

Înscrierea solicitanților se va face conform graficului pe care urmează să îl publice Administrația Fondului de Mediu (AFM) pe site-ul instituției, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune.

Etapele programului:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

Solicitanții eligibili în cadrul programului sunt persoanele fizice și unitățile de cult (pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase)

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării:

(1) Beneficiază de finanțare solicitantul persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;

g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmașii care:

1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;

2. a/au încheiat contract de finanțare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;

3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior contract de finanțare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare.

Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice:

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.

(2) Pentru solicitantul persoană fizică este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

(3) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale cărui componente sunt noi.

(4) Prin program se finanțează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW.

(5) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarele componente principale:

a) panouri fotovoltaice — cu o putere însumată instalată de minimum 3 kW;

b) invertor — putere instalată — minimum 3,0 kW;

c) structura de susținere a sistemului — capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;

d) tablou electric curent continuu/curent alternativ — pentru racordul la instalația existentă;

e) instalația de legare la pământ;

f) sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

(6) Sistemul de panouri va asigura, prin unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:

a) stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;

b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;

c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.

(7) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor fi certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

(8) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor respecta următoarele condiții minime:

a) panourile fotovoltaice trebuie:

— să respecte standardele obligatorii — SREN/IEC 61215 și SREN/IEC 61730;

— să aibă garanție privind deprecierea puterii — peste 90% în 10 ani și peste 80% în 25 de ani;

b) invertorul trebuie să respecte standardul obligatoriu — SREN/IEC 62109.

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Important: Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Sursa: Administrația Fondului pentru Mediu

Citește și:

Ghidul programului Casa Verde Fotovoltaice 2023, în consultare publică. Cine poate primi finanțare și în ce condiții

Ce trebuie să știi despre programul Casa Verde Fotovoltaice

Cum aș putea să mă înscriu în Programul Casa Verde Fotovoltaice?

Fiecare casă poate fi verde: cinci pași care trebuie urmați

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *