Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cum poți obține fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței

Ghidul de finanţare destinat Programului „Casa Eficientă Energetic”, prin care persoanele fizice ce investesc în creșterea eficienței energetice a locuințelor unifamiliale pot primi fonduri nerambursabile cuprinse între 40.000 și 70.000 lei, pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică a locuinței, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru creşterea cu cel puţin a unei clase energetice faţă de nivelul prezentat în cererea de finanţare și nu poate depăşi 60% din costul total al investiţiei ce vizează creşterea performanţei energetice a clădirii existente cu cel mult trei niveluri (S/D+P+1E sau P+1E+M sau P+2E), se menționează în ghidul programului.

Administrația Fondului de Mediu nu acordă plăți în avans în cadrul Programului „Casa Eficientă Energetic”, iar beneficiarul va depune o singură cerere de decontare, la finalul proiectului. Totodată, trebuie să facă dovadă achitării integrale a bunurilor și serviciilor achiziționate, conform contractului de finanțare.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului sunt:

a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
 • izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);
 • izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;

b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:

 • cazane cu condensare;
 • pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiţionat);
 • panouri solare termice;
 • izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea şi preparea apei calde de consum;
 • înlocuirea, reablitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);

c) cheltuielile pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficienţa minimă de recuperare a căldurii 75%);

d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii:

 • înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 • utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 • programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

f) cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate la lit. a)-e):

 • creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;
 • asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

g) manopera şi profitul, inclusiv TVA aferentă

h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie, elaborarea certificatului de performanţă energetică şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie.

Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor cu obţinerea certificatului de performanţă energetică şi cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenţie.

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Cine poate beneficia

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie pentru care solicită finanţare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul construcţie, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situaţia în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;

f) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanţare;

g) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Conform ghidului publicat în Monitorul Oficial nu sunt eligibili solicitanții care deţin în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală. Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum și sumele destinate finanțării se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului de Mediu. Această dispoziție va fi publicată pe site-ul autorității: www.afm.ro, cu minimum 30 de zile înainte de data programată pentru demararea sesiunii de înscriere.

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *