Capacitatea de producere a energiei electrice din România redusă cu 1000 MW

În urma analizei periodice a capacităților de producere a energie electrice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) elimină 1010 MW nefuncționali din licențele producătorilor, potrivit unui comunicat al instituției.

ANRE consideră că aceste evaluări periodice au rolul de a oferi o imagine reală, clară, a surselor de producție disponibile în sistemul energetic național.

În cadrul sedinței Comitetului de reglementare din data de 24.02.2021, Autoritatea a aprobat modificări ale licențelor pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pentru cinci producători, ce însumează o reducere totală a puterii electrice totale instalate de 1.010 MW.

De la debutul perioadei de analiză, respectiv anul 2018, ANRE a eliminat o capacitate totală de 4.400 MW nefuncționali, de la valoarea de 23.983 MW la 19.583 MW în prezent.

ANRE apreciază că eliminarea din licență a capacităților nefuncționale ar trebui să fie însoțită de un proces finanțat pe cât posibil din fonduri europene, de instalare de noi capacități, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană (în special în cadrul European Green Deal) de reducere a emisiilor poluante, de creștere a ponderii surselor regenerabile în consumul brut de energie și de creștere a eficienței energetice.

În același timp, instalarea de noi capacități de producere eficiente și performante, va contribui semnificativ la reducerea dependenței față de importuri, creșterea competitivității pe piața internă angro de energie electrică și în final va conduce la reducerea prețului la consumatorul final.

Simplificare în procedura de schimbare a furnizorului

Indexul citit și transmis de client va fi luat în considerare la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului, potrivit unui proiect de Ordin publicat, marți, de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de rețea (OR) are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.

Precizările sunt valabile pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici, după cum este prevăzut, printre altele, în Nota de prezentare și motivare a proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 235/2019.

Astfel, prin completări la art.44 din regulament se stabilește:

– În cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite OR indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare.

– Indexul autocitit prevăzut la alin. (5) se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

– În cazul în care clientul final nu transmite conform prevederilor alin. (5) indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.

În proiect sunt clarificate și drepturile furnizorului în situația în care clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată conform prevederilor contractului încheiat pe piața concurențială:

– să aplice penalităţi de întârziere în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;

– să solicite clientului final constituirea/actualizarea/reconstituirea garanţiei financiare, în conformitate cu Procedura privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare;

– să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum, cu condiţia transmiterii către clientul final, printr-o modalitate de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;

– să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

i) a comunicat clientului final preavizul de deconectare;

ii) a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul.

Găsești mai multe informații în Proiectul de ordin, disponibil pe pagina ANRE.

Finanțare UE de 10 miliarde euro pentru tranziția verde și digitală

Comisia Europeană a anunțat, marți, că a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre și/sau sectorul de profil. Trei dintre acestea se referă la tehnologii digitale esențiale, bioeconomie circulară și hidrogen curat.

Obiectivul acestui demers este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și digitală, precum și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai competitivă. UE va asigura finanțare de aproape 10 miliarde euro, partenerii contribuind la rândul lor cu investiții de o valoare cel puțin echivalentă finanțării UE, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Parteneriatele europene instituționalizate propuse au scopul de a îmbunătăți gradul de pregătire și răspunsul UE la bolile infecțioase, de a dezvolta aeronave eficiente cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru aviația curată, de a sprijini utilizarea materiilor prime biologice regenerabile în producția de energie, de a asigura poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor și infrastructurilor digitale și de a asigura o mai mare competitivitate a transportului feroviar.

Parteneriatul Tehnologii digitale esențiale cuprinde componente electronice, proiectarea, fabricarea și integrarea lor în sisteme și software-ul care definește modul în care funcționează respectivele componente. Obiectivul general al parteneriatului este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice și societate și Pactul verde european, precum și de a sprijini cercetarea și inovarea în vederea următoarei generații de microprocesoare.

Parteneriatul Bioeconomie circulară în Europa va contribui în mod semnificativ la obiectivele climatice pentru 2030, deschizând calea către neutralitatea climatică până în 2050, și va spori sustenabilitatea și circularitatea sistemelor de producție și consum, în conformitate cu Pactul verde european. Scopul parteneriatului este dezvoltarea și extinderea aprovizionării durabile cu biomasă și transformarea acesteia în bioproduse, precum și de a sprijini implementarea bioinovării la nivel regional, cu implicarea activă a actorilor locali și în vederea revitalizării regiunilor rurale, costiere și periferice.

Parteneriatul Hidrogen curat va accelera dezvoltarea și implementarea unui lanț valoric european pentru tehnologii pe bază de hidrogen curat, contribuind la sisteme energetice durabile, decarbonizate și pe deplin integrate. Alături de Alianța pentru hidrogen, parteneriatul va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii prezentate în Strategia UE pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic. Accentul se va pune pe producția, distribuția și stocarea de hidrogen curat, precum și pe aprovizionarea sectoarelor dificil de decarbonizat, cum ar fi industriile grele și aplicațiile pentru transportul cu vehicule grele.

Ghidul programului Casa Verde Fotovoltaice a fost modificat

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul pentru modificarea ghidului de finanțare al Programului Casa Verde Fotovoltaice, astfel încât să fie evitate blocajele în procesul de instalare și decontare a cheltuielilor, pentru beneficiarii validați în program, informează un comunicat al instituției.

Programul Casa Verde Sisteme Fotovoltaice a fost o idee foarte bună, implementată însă cu deficiențe majore, la nivelul anului 2019. La preluarea mandatului am găsit acest program într-un blocaj total. În prezent, din cele 12.650 de contracte semnate, au fost instalate doar circa 450 de sisteme, pentru care au fost trimise cereri de decontare. Ghidul inițial a fost gândit atât de restrictiv și limitativ, încât cele mai multe dintre cereri nu ar fi putut fi decontate în baza acestuia. Așadar, am decis modificarea ghidului de finanțare, flexibilizarea acestuia, astfel încât beneficiarii să își poată primi banii. Acum nu mai există niciun impediment pentru executarea lucrărilor și transmiterea cererilor de decontare și îi invităm pe toți beneficiarii să finalizeze acest proces”, a declarat Barna Tánczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial luni, 1 februarie 2021, prevede următoarele modificări principale:

 • Prelungirea termenului în care trebuie implementat proiectul cu 4 luni (de la 8 la 12 luni);  În contextul pandemiei apărute la nivel mondial, a vremii nefavorabile aferente sezonului rece, dar și a posibilelor întârzieri în procedurile specifice obținerii Avizelor tehnice de racordare și altor documente necesare, s-a constatat faptul că termenul de 8 luni pentru implementarea proiectelor ar putea fi insuficient, astfel încât se consideră oportună prelungirea acestuia cu 4 luni, respectiv termenul de implementare să fie de 12 luni.
 • Reglementarea modului de transfer al persoanelor fizice între instalatorii validați, în baza opțiunii exprimate a beneficiarilor și permiterea instalării unor sisteme cu putere superioară celei solicitate prin cererea de finanțare și aprobate de AFM; În condițiile în care tehnologia din domeniul energetic evoluează într-un ritm accelerat, fiind dezvoltate echipamente care oferă soluții inteligente prin înglobarea funcțiilor mai multor echipamente, a fost stabilită flexibilizarea ghidului prin introducerea unor prevederi care să permită acceptarea sistemelor de panouri fovotoltaice care îndeplinesc condițiile prevăzute de Program în ceea ce privește producerea energiei și colectarea datelor privind cantitatea produsă cu un minim de componente;
 • Potrivit noilor prevederi, este permisă modificarea amplasamentului prin montarea panourilor în incinta proprietății, indiferent de loc (dacă a solicitat montarea pe clădire și dorește montarea pe altă clădire, dacă a solicitat montarea pe clădire și dorește montarea pe teren, etc).
 • Cererile de decontare se depun exclusiv online prin intermediul e-mail-ului/aplicației informatice. Ministerul consideră necesară sporirea digitalizării procedurilor specifice și transmiterea documentațiilor exclusiv prin mediul on-line, beneficiarii și instalatorii validați având obligația de păstrare/arhivare a documentelor pe perioada de valabilitate a contractelor încheiate cu AFM.

Drepturi noi pentru prosumatori

Viitorii prosumatori sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice către furnizorii cu care au încheiate contracte, sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice și nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) supune consultării publice un proiect de revizuire a Ghidului prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ reglementat. Conform Notei de prezentare, revizuirea este necesară ca urmare a modificărilor la  Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Codul fiscal, Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Documentul subliniază necesitatea informării viitorilor prosumatori care deţin centrale de producere a energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum asupra noilor drepturi pe care le-au obţinut ca urmare a Modificărilor la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 60 punctul 6 din lege;
 • nu au obligația să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art 122 alin 4 lit. j) din lege;
 • sunt exceptaţi de la plata contribuțiilor de asigurări sociale la sistemul public de pensii pentru veniturile provenite din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform art. 137 alin. (1) lit. b) din lege;
 • sunt scutiţi de obligaţia emiterii facturii pentru livrările de energie electrică către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 319 alin. (10) lit. d) din lege;
 • nu au obligatia ţinerii de evidenţe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform art. 321 alin. (1^1) din lege.

De asemenea, proiectul de Ordin face referire la modificările la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 • în conformitate cu art. 14, alin. (6), limita de 27 kW puterea instalată pe loc de consum pană la care prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, la preţul stabilit de Legea nr. 220/2008 a fost modificată la 100 kW.
 • în conformitate cu art. 14, alin. (6^6), prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale de producere a E-SRE, precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a E-SRE sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Alte noutăți se referă la modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 • Prosumatorii pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă. (art. 11 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 50/1991).

Mai multe informații despre prosumatori:
Racordarea prosumerilor la rețea va fi finanțată de către distribuitorii concesionari
Prosumatori: Puterea limită a instalațiilor crește la 100 kW
Racordarea prosumatorilor la rețelele electrice de interes public
Ordinul ANRE 227 / 2018 – pentru prosumatori
Ordin ANRE 226 / 2018 – despre vânzarea energiei produse de către prosumatori

Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale – etape, condiții și documente necesare

Clienții au posibilitatea să aleagă operatorul economic autorizat de ANRE care să se ocupe de realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, urmând să își recupereze investiția de la operatorul de distribuție se arată într-un proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Proiectul de ordin referitor la Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, supus consultării publice, are în vedere și posibilitatea ca proiectul privind racordarea să poată fi realizat și de către beneficiari. De asemenea, este prevăzută și posibilitatea de realizare a instalației de extindere și branșare în cadrul aceluiași proiect.

De prevederile regulamentului pot beneficia nu doar clienții casnici și non casnici, ci și unități administrativ teritoriale sau asocieri ale acestora, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Potrivit proiectului, operatorul sistemului de distribuție (OSD) va efectua și finanța lucrările de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru clienții casnici, dar și pentru cei non casnici în cazul în care lungimea instalației de extindere și branșare nu depășește 2.500 metri.  În cazul în care lungimea instalației depășește 2.500 metri, OSD suportă cheltuielile aferente realizării obiectivului/conductei, iar solicitanții, viitori clienți noncasnici, vor plăti lucrările necesare instalației de racordare.

Finanțarea lucrărilor se poate face și de către solicitant, la cererea expresă a acestuia, caz în care OSD va rambursa cheltuielile într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale. OSD va finanța lucrările de investiții necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la sistemul de distribuție pe parcursul anului calendaristic, se arată în  proiectul de ordin.

Etapele ce trebuie parcurse de solicitanți pentru racordarea la sistemul de distribuție gaze naturale

 1. depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare însoțită de documente care atestă dreptul de proprietate și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
 2. evaluarea cererii de racordare;
 3. stabilirea soluției tehnice pentru realizarea racordării;
 4. emitere aviz tehnic de racordare (ATR), odată cu emiterea ATR OSD declanșează procesul concurențial de licitație a lucrărilor de racordare;
 5. obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare de către operatorul economic(OE) desemnat de OSD sau de solicitant;
 6. proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OE desemnat de OSD sau selectat de solicitant;
 7. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau solicitant;
 8. execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau selectat de solicitant;
 9. urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare;
 10. recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalației de racordare de către OSD;
 11. OSD emite și transmite solicitanților contractul de racordare.

Documentele care însoțesc cererea de racordare

 • Documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
 • Documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;
 • Alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

În cazul în care activitățile sunt finanțate de solicitant, cheltuielile necesare racordării se rambursează de către OSD într-un interval de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale. Nivelul cheltuielilor ce se rambursează nu poate depăși minimul dintre oferta OSD prevăzută în contractul de racordare și valoarea negociată de solicitant cu OE selectat.

Procedura de racordare la rețeaua de electricitate va fi modificată pentru ca și consumatorii casnici să beneficieze de racordare gratuită

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) modifică Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor finali prin includerea utilizatorilor de tip clienți casnici în categoria celor pentru care operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri, cu recuperarea ulterioară a acestor costuri prin tarifele de distribuție.

Pe lângă această modificare, în Nota de prezentare sunt evidențiate principalele prevederi suplimentare față de varianta în vigoare a procedurii:

 • posibilitatea utilizatorilor clienți casnici precum și a celor noncasnici, pentru care locul de consum este alimentat printr-o instalație de utilizare cu lungime de până la 2500 metri, de a încheia contractul de proiectare și execuție a instalației de racordare direct cu un operator economic atestat ales de aceștia; operatorul de distribuție concesionar are obligația de a rambursa ulterior utilizatorului costurile de proiectare și execuție, în maximum 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare; valoarea rambursată este cel mult egală cu valoarea prevăzută în avizul tehnic de racordare;
 • precizări privind soluția de racordare în cazul în care acesata se stabilește prin studiu de soluție și din studiul respectiv rezultă mai multe soluții de racordare posibile;
 • aplicarea procedurii atât locurilor de consum, cât și locurilor de consum cu instalații de stocare sau locurilor de consum și de producere, cu sau fără instalații de stocare, prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum (prosumatori).

ANRE apreciază ca necesară aprobarea în procedură de urgență a proiectului de ordin, justificat de intrarea în vigoare începând cu data de 19.12.2020 a dispozițiilor legislative referitoare la racordarea clienților casnici.

Proiectul de ordin menționează că prevederile procedurii se aplică tuturor utilizatorilor de tip clienți casnici care au depus cereri de racordare ulterior termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 290/2020, respectiv după data de 19.12.2020.

Găsești mai multe informații în Proiectul de ordin, disponibil pe pagina ANRE.

Studiu IRES: Aproape două treimi dintre clienți nu doresc să schimbe în acest an furnizorul de energie electrică

Jumătate dintre consumatorii de energie electrică (54%) nu au luat încă o decizie privind schimbarea furnizorului de energie electrică, 40% afirmă că au de gând să rămână la furnizorul actual și doar 5% spun că îl vor schimba, astfel că procentul celor care au decis ce vor face în privința schimbării furnizorului de energie electrică ajunge la 45%, relevă datele unui studiu realizat la începutul luni ianuarie de IRES – Institutul Român pentru Evaluare și Strategie.

Principalele concluzii ale studiului:

 • Aproape jumătate dintre români cheltuie lunar între 101 și 200 lei pentru energia electrică din locuință.
 • Două treimi dintre români spun că nu se simt informați cu privire la efectele procesului de liberalizare a pieței de energie electrică. De altfel, 4 din 10 români nu cunosc ce tip de contract au, în prezent, pe piața concurențială sau reglementată.
 • Dintre cei care, din 2013 până în prezent, au trecut pe piața liberă, peste 8 din 10 și-au păstrat furnizorul.
 • Românii par a fi conservatori în ceea ce privește schimbarea furnizorului pentru energie electrică:
 • Aproape 2 treimi dintre participanții la studiu spun că nu doresc să își schimbe, în acest an, furnizorul de energie electrică, teama de schimbare și lipsa informațiilor sunt principalele bariere pentru a nu lua această decizie.
 • Jumătate dintre participanții la sondaj (54%) nu au luat încă o decizie privind schimbarea furnizorului de energie electrică. Dintre cei 45% care au luat o decizie în acest sens, 5% spun că vor schimba furnizorul, în timp ce 40% vor continua să aibă același furnizor.

Lipsa unei decizii cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrică este motivată îndeosebi prin prisma neclarităților pe care intervievații spun că le au sau ca urmare a faptului că încă se face o analiză a ofertelor; procente mai mici de subiecți invocă faptul că nu au fost primite răspunsuri la întrebările avute sau că niciuna dintre oferte nu este satisfăcătoare, se arată în studiu.

Studiul IRES a fost făcut pe un eșantion simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România. Eșantionul a fost format din 1322 respondenți la nivel național (cu vârsta de minim 18 ani), 1111 subiecți care se ocupă de deciziile privind achiziția și gestionarea serviciilor de furnizare a energiei electrice și 341 subiecți care spun că au trecut pe piața liberă a energiei electrice din momentul demarării procesului de liberalizare a pieței (2013).

Consumatorii vor primi compensații la depășirea numărului reglementat de întreruperi tranzitorii și scurte neplanificate

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introduce pentru prima dată obligativitatea distribuitorilor de a plăti compensații consumatorilor afectați de întreruperi tranzitorii (întreruperi cu durata mai mică sau egală cu 1 secundă) sau de întreruperi scurte neplanificate (întreruperi cu durata cuprinsă între o secundă și 3 minute), dacă numărul acestora depășește o anumită valoare.

Astfel, dacă numărul întreruperilor scurte neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de înaltă tensiune depășește 10/an, consumatorul va primi o compensație de 300 lei/depășire.

Pentru locurile de consum alimentate la medie tensiune (MT) și/sau joasă tensiune (JT) este luat ca indicator numărul cumulat al întreruperilor tranzitorii și scurte neplanificate, raportate la o durată de o săptămână, după cum urmează:

 1. Până la data de 31.12.2022, pentru depășirea a 10 întreruperi/saptămână în mediul urban, respectiv a 20 de întreruperi/săptămână în mediul rural,  operatorul de distribuție plătește compensație de 10 lei la MT, respectiv 5 lei la JT, pentru fiecare depășire.
 2. De la data 1.01.2023, pentru depășirea a 10 întreruperi/saptămână, indiferent de mediu, se plătesc aceleași compensații ca la pct. A.

Aceste precizări se regăsesc într-un proiect de Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aflat în consultare publică.

Conform Notei de prezentare, față de varianta în vigoare a Standardului, proiectul include în principal prevederi referitoare la:

 • obligația operatorilor de distribuție (OD) concesionari de a monitoriza și transmite ANRE, în cadrul raportului anual privind indicatorii de performanță a serviciului de distribuție, numărul întreruperilor tranzitorii și a celor scurte neplanificate, ce afectează locuri de consum și/sau de producere indiferent de nivelul de tensiune la care sunt racordate, într-un an calendaristic;
 • numărul maxim al întreruperilor scurte neplanificate ce pot afecta într-un an calendaristic un loc de consum și/sau de producere racordat la înaltă tensiune;
 • numărul cumulat al întreruperilor scurte neplanificate și tranzitorii ce pot afecta într-o săptămână un loc de consum și/sau de producere racordat la medie sau joasă tensiune;
 • obligația OD de a plăti compensații clienților finali afectați, dintr-o zonă de rețea, pentru depășirea numărului cumulat al întreruperilor scurte neplanificate și tranzitorii ce pot afecta într-o săptămână un loc de consum și/sau de producere racordat la medie sau joasă tensiune;
 • compensațiile se plătesc automat, fără a fi necesară o solicitare din partea clienților;
 • calendarul de dezvoltare de către OD concesionari a activității de monitorizare în stațiile electrice a mărimilor prevăzute de Standard;
 • obligația OD de a monta analizoare de calitate și monitoriza pe o perioadă de minimum 7 zile calendaristice continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum și/sau de producere dintr-o zonă de rețea, afectate de întreruperi scurte neplanificate și tranzitorii, la depășirea numărului cumulat stabilit prin Standard sau la sesizări ale utilizatorilor referitoare la numărul de întreruperi tranzitorii și neplanificate scurte în punctul de delimitare de medie sau joasă tensiune al instalațiilor de utilizare. În cazul în care rezultatele monitorizării evidențiază depășirea numărului cumulat de întreruperi tranzitorii și neplanificate scurte stabilit prin Standard, OD au obligația de a plăti compensații utilizatorilor afectați;

Găsești mai multe informații în Proiectul de ordin, disponibil pe pagina ANRE.

Racordarea prosumerilor la rețea va fi finanțată de către distribuitorii concesionari

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) armonizează procedura de racordare a prosumerilor cu modificările legislative referitoare la regulile de finanțare și realizare a lucrărilor pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a cliențiilor casnici, intrate în vigoare începând cu data de 19.12.2020.

Astfel, un proiect de ordin ANRE precizează, printre altele, că instalațiile de racordare ale locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, vor fi finanțate și realizate de către distribuitorii concesionari.

De asemenea, dacă pentru prosumatorii existenți ce solicită creșterea puterii până la limita de 100 kW sunt necesare modificări ale instalației de racordare, acestea vor fi făcute tot de către distribuitori.

În Nota de prezentare a ordinului, ANRE argumentează necesitatea adoptării ordinului în regim de urgență prin interesul crescut al prosumatorilor de a beneficia de finanțarea de către operatorul de distribuție a lucrărilor de realizare a instalațiilor de racordare, prin politica de încurajare a utilizatorilor de a instala centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile și pentru un proces de racordare cât mai facil.

Proiectul de ordin introduce si o măsură tranzitorie, care dispune aplicabilitatea prevederilor procedurii și prosumatorilor clienți casnici care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție concesionari după data de 19.12.2020, data intrării în vigoare a modificărilor legislative referitoare la obligația operatorului de distribuție de a finanța și realiza lucrările de racordare la rețelele electrice de distribuție pentru clienții casnici.