Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Finanțări pentru companiile care doresc să dezvolte proiecte de eficiență energetică și producția de energie regenerabilă

Vești bune pentru companiile din România. Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) acestea vor putea primi finanțări care să le ajute să implementeze proiecte de reducere a consumului de energie sau să producă energie din surse regenerabile.

Ce este POIM?

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în strânsă legătură cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. 

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Sunt finanțate activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia UE pentru o creștere inteligentă și durabilă. 

Energia curată și eficiența energetică, precum și asigurarea flexibilității transportului energiei electrice și gazelor naturale, reprezintă o prioritate în cadrul POIM, fiind dedicată cu precădere sectorului privat, atât pentru producătorii și distribuitorii de energie din resurse regenerabile al căror potențial a fost mai puțin exploatat, cât și pentru societățile comerciale active în sectorul industrial, care doresc să își eficientizeze consumul de energie prin cogenerare.

POIM beneficiază de o alocare financiară de circa 10,8 miliarde euro, din care:

 • 6,94 miliarde Euro Fond de Coeziune
 • 2,28 miliarde Euro Fond European de Dezvoltare Regională
 • 1,62 miliarde Euro Cofinanțare

POIM cuprinde nu mai puțin de 11 Axe prioritare, în domeniul energiei și eficienței energetice fiind incluse 5 axe prioritare. Acestea sunt următoarele:

 1. Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, cu următoarele obiective specifice (OS):
 • Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
 • Creșterea eficienței energetice prin monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.
 • Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor.
 •  Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență.
 1. Axa prioritară 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
 • Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.
 • Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București.
 1. Axa prioritară 8Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
 • Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile
 • Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
 1. Axa prioritară 10Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.
 1. Axa prioritară 11 –  Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor.

Măsurile de sprijin amintite mai devreme se încadrează în această ultimă axă prioritară, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare confirmând, pe data de 29 septembrie 2022, faptul că bugetul pentru finanțarea proiectelor destinate mediului de afaceri în vederea obținerii eficienței energetice va fi de 500 de milioane de euro, care vor fi acordați conform schemelor de sprijin pe care le vom detalia mai jos.

Ce investiții sunt eligibile în cadrul schemelor de sprijin?

Autoritatea mai sus amintită pune la dispoziția celor interesați de accesarea acestor fonduri 3 scheme de ajutor de stat, după cum urmează:

A. Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe

Cu un buget alocat de 200 de milioane de euro, această schemă de ajutor cuprinde două apeluri de proiecte, ambele prin platforma IMM Recover (un tutorial de înscriere pe platformă poți găsi aici). De asemenea, ambele apeluri de proiecte sunt competitive și au un termen limită de depunere. Astfel:

 1. Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri, cu un buget dedicat de 115 milioane de euro. Apelul de proiect se deschide pe data de 11 octombrie 2022, la orele 10.00 AM și se încheie pe 26 octombrie 2022, orele 17.00.
 2. Măsuri de ajutor pentru reabilitare termică clădiri clasa CAEN 10, 11, codurile CAEN 1106 și 1107  (clasele CAEN 10 – Industria alimentară; CAEN 11 – Fabricarea băuturilor, respectiv codurile CAEN 1106 – Fabricarea malțului; CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate), cu un buget de 85 de milioane de euro. Datele de deschidere și închidere ale acestui proiect sunt aceleași amintite mai sus.

Prin intermediul acestei scheme de ajutor, se pot finanța următoarele tipuri de intervenții: lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) literele b) și c) din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, respectiv clădiri industriale și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

În ceea ce privește valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pentru o companie/întreprindere, în cadrul ambelor apeluri de proiect, este de 50.000 euro, în timp ce valoarea maximă ce poate fi accesată nu poate depăși 500.000 euro.

Un lucru foarte important care trebuie menționat este faptul că sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale NU sunt eligibile pentru măsurile de eficiență energetică acoperite de această schemă de ajutor de stat.

Pentru mai multe informații despre cele prezentate mai sus poți vizualiza Ghidul solicitantului, pe care îl poți accesa AICI.

B.  Schemă de stat pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

Valoarea bugetului propus pentru această a doua schemă de ajutor este de 200 de milioane de euro, dintre care 170 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile puse la dispoziție prin Fondul de Coeziune, în timp ce 30 de milioane sunt asigurate de către bugetul de stat.

Ca și în cazul primei scheme, există două apeluri de proiecte, după cum urmează:

 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile, apel care se lansează pe data de 18 octombrie 2022, orele 10 și se închide la 1 noiembrie 2022, orele 17.00.
 2. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial), cu aceleași date de început și încheiere ca și mai sus.

Prin această schemă, sunt considerate eligibile următoarele investiții: 

 • În echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.
 • În lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

De asemenea, este important de amintit faptul că achiziționarea de pompe de căldură sau de panouri fotovoltaice este considerată cheltuială eligibilă pentru această categorie de investiții.

Pentru toate detaliile legate de această schemă de stat, consultă Ghidul solicitantului AICI.

C. Schemă de ajutor de minimis pentru eficiență energetică la nivelul întreprinderilor 

A treia schemă de ajutor beneficiază de un buget de 100 de milioane de euro și, în mod identic cu celelalte două scheme amintite mai sus, există două apeluri de proiecte. Astfel:

 1. Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile, în care apelul se deschide la 13 octombrie 2022, ora 10.00, iar proiectele pot fi depuse până la 27 octombrie 2022, ora 17.00.
 2. Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial), cu aceleași date de deschidere și închidere (13 octombrie, ora 10, respectiv 27 octombrie, ora 17.00)

Această schemă îți dă posibilitatea de a folosi finanțarea pentru:

 • Introducerea, reabilitarea și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente, respectiv a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziționarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior;
 • Activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pentru a afla mai multe detalii, consultă Ghidul solicitantului AICI.

DE REȚINUT

Informații generale:

 •  Bugetul alocat 500 milioane Euro
 • Perioada estimată pentru depunerea proiectelor11 octombrie – 1 noiembrie 2022
 • Solicitanții eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari
 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile: 50.000 Euro
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile acordate în cazul primelor două scheme de ajutor nu poate depăși 500.000 Euro (cursul mediu de schimb utilizat este 4,95 lei). În cazul schemei de minimis, valoarea maximă eligibilă este 200.000 Euro.
 • Poți să îți întocmești singur proiectul sau poți să apelezi  la serviciile unui consultant, însă trebuie să ai în vedere faptul că vei avea nevoie și de ajutorul unui consultant tehnic.
 • Valoarea finanțării nerambursabile de care poate beneficia o întreprindere se va stabili în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis și a ghidurilor ce vor fi publicate.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a aplica la aceste scheme de finanțare?

 • Proiectul pentru care se solicită finanțare NU a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție);
 • Beneficiarii trebuie să finalizeze proiectele de investiții până la data de 31 decembrie 2023.

Activități eligibile pentru finanțare:

 • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, șarpante și învelitori, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;

ATENȚIE! – Costurile aferente lucrărilor de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.

 • Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului. Sursele de energie regenerabile sunt cele definite în Legea 220/2008 (cu excepția biomasei): energie eoliană, solară, geotermală și gazele combustibile asociate apelor geotermale, energia valurilor, a mareelor, energie hidro, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, sau gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;
 • Investiții în introducerea, reabilitarea și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente, respectiv a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz.

Surse:

Citește mai mult despre acest subiect

 1. Ghid pentru instalarea panourilor solare
 2. Ce trebuie să știi despre programul Casa Verde Fotovoltaice
 3. Tot ce trebuie să știi despre Agrivoltaice
 4. Cum să alegi un sistem fotovoltaic potrivit

Ai o problemă sau o nelămurire? Întreabă-ne, iar experții noștri îți vor răspunde în cel mai scurt timp.

Ți-a plăcut? Împărtășește cu prietenii

Comentarii (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *